Какво представлява счетоводната гаранция

 

 

Много компании използват услугите на одиторски фирми или сертифицирани счетоводители, за да проверят коректността и валидността на финансовата си информация. 

цени на счетоводни услуги за малки фирми

Дружествата използват услуги за даване на увереност за оценка на риска, надеждността на информационните системи, електронната търговия, ефективността на здравеопазването и бизнес резултатите. 

Kолко е счетоводният период

Счетоводителите често използват тази независима професионална услуга, за да прегледат финансовите документи и да подобрят качеството на информацията, съдържаща се в тези документи. В тази статия обсъждаме какво представлява уверението в счетоводството, компонентите на услугите за уверение, различните видове услуги за уверение и как одитът се сравнява с уверението.

счетоводство онлайн

Какво представлява уверението в счетоводството?

Услугите по осигуряване на достоверност се фокусират върху анализа на процесите, операциите и контрола на дадена компания, за да се провери дали тя работи с необходимата точност. Осигуряването използва минали данни от бизнес цикли, за да анализира и подобри качеството на информацията в отдела на компанията и да помогне на лицата в този отдел да вземат информирани решения.

Най-разпространената услуга за увереност е прегледът на финансовите отчети за счетоводните отдели. Одиторските фирми предоставят услуги за увереност за анализ на финансови системи, както и процедури в други области на бизнеса като вътрешен контрол или ИТ системи.

 

Някои компании използват услуги за даване на увереност, защото законът го изисква, докато други компании използват тези услуги по доброволни, регулаторни или съобразени с изискванията причини. Клиентите използват удостоверителни услуги, за да се ориентират в сложността, рисковете и възможностите чрез проактивно управление и наблюдение на рисковете с партньорски мрежи или взаимоотношения с трети страни.

Компаниите смятат, че удостоверителните услуги помагат за постигане на по-висока ефективност, създаване на устойчив растеж и осигуряване на конкурентни стратегии за диференциация.

счетоводство онлайн

Компоненти за гарантиране

Съществуват пет елемента, които съставляват услугите по даване на увереност:

 

  • Връзка с три страни: Това включва отговорната страна, която подготвя информацията, практикуващия, който получава информацията, и предвидените потребители, които вземат информирани решения въз основа на резултата от уверението.
  • Предмет: Трябва да има конкретен предмет на удостоверителните услуги. Обикновено това е балансът, отчетът за приходите и разходите или отчетът за паричните потоци.
  • Сравнителни критерии: Това е наличието на мерки или критерии, като например Международните стандарти за финансово отчитане, по които специалистите по даване на увереност проверяват обекта.
  • Доказателства по критериите: Специалистът по изразяване на сигурност попълва това, като се уверява, че предметът е точен и с високо качество.
  • Доклад за даване на увереност: Това е писменият резултат от услугата по даване на увереност, който описва и заключава предмета.

Видове уверения

Съществуват различни видове удостоверителни услуги, които одиторските фирми и сертифицираните счетоводители могат да предложат. Ето пет често срещани вида удостоверителни услуги:

цени счетоводни услуги

Оценка на риска

Инвеститорите и мениджърите, които имат притеснения относно бизнес рискове или промени в състоянието, използват услуги по изразяване на сигурност, за да получат профил на бизнес рисковете на компанията.

Компаниите използват удостоверителни услуги, за да идентифицират пълния обхват на рисковете, след което да намерят предпазни мерки, които да предприемат срещу тези рискове. Изчерпателният профил помага да се прецени дали дружеството разполага с подходящи системи, които могат ефективно да управляват рисковете му.

 

Надеждност на информационните системи

Услугите по изразяване на сигурност могат да помогнат да се определи дали вътрешните информационни системи на компанията, финансови или нефинансови, предоставят надеждна информация за оперативните решения на компанията. Дружествата, мениджърите и служителите се нуждаят от точна и надеждна информация от самото начало, а не да работят с коригирани данни впоследствие.

онлайн счетоводни услуги

Услугите по осигуряване на достоверност потвърждават, че тази информация във вътрешните системи на компанията е точна и надеждна, което позволява по-ефективни операции.

Електронна търговия

Електронната търговия, или електронната търговия, продължава да става все по-разпространена, но липсата на доверие на хората в системите за електронна търговия често възпрепятства този растеж. Услугите за гарантиране на сигурността могат да помогнат да се прецени дали дадена система за електронна търговия и нейните инструменти са надеждни.

 

Специалистите по осигуряване могат да предоставят на компаниите подходящи данни относно целостта, неприкосновеността на личния живот, сигурността и надеждността на информацията, която тяхната система за електронна търговия произвежда. Това може да насърчи чувството на доверие в системата за електронна търговия, която организацията използва със своите служители или клиенти.

счетоводни услуги цени калкулатор