Какво представлява счетоводният анализ

 

 

Какво представлява анализът на сметките?

Анализът на сметките е процес, при който подробните позиции на дадена финансова операция или отчет се разглеждат внимателно за дадена сметка, често от обучен одитор или счетоводител. Анализът на сметката може да помогне за идентифициране на тенденции или да даде представа за това как се представя дадена сметка.

счетоводство онлайн

Обяснение на анализа на сметката

Анализът на финансовите отчети е процесът на анализ на финансовите отчети на дадена компания за целите на вземането на решения и за разбиране на цялостното състояние на организацията. Във финансовите отчети се записват финансови данни, които трябва да бъдат оценени чрез анализ на финансовите отчети, за да станат по-полезни за инвеститори, акционери, мениджъри и други заинтересовани страни.

цени счетоводни услуги калкулатор

В счетоводството на разходите това е начин счетоводителят да анализира и измерва разходното поведение на фирмата. Процесът включва изследване на факторите, определящи разходите, и класифицирането им като постоянни или променливи разходи. След това счетоводителят на разходите използва данните на фирмата, за да изчисли очакваните променливи разходи за единица разходно перо или фиксирани разходи за период.

цени счетоводни услуги

Когато става въпрос за банково дело, анализът на сметките е под формата на периодичен отчет, в който се описват банковите услуги, предоставени на фирмата. Извлечението обикновено се предоставя ежемесечно и включва показване на всички важни данни за сметката, включително средния дневен баланс на фирмата и таксите, които фирмата поема от банката.

Какво представляват счетоводните принципи?

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

  • Анализът на сметките е процес, при който подробните позиции във финансова операция или отчет се разглеждат внимателно за дадена сметка, често от обучен одитор или счетоводител.
  • В счетоводството анализът на сметките е доста сложен и включва задълбочено разбиране както на данните, така и на компанията.
  • Когато става въпрос за банкиране, анализът на сметките е под формата на периодичен отчет, очертаващ банковите услуги, предоставени на дадена фирма.
  • Счетоводен анализ в счетоводството и банковото дело
  • В счетоводството анализът на сметките е доста сложен и включва задълбочено разбиране както на данните, така и на фирмата. Обикновено той се извършва от опитен счетоводител по разходите, евентуално с помощта на някой от мениджърите на фирмата, който се занимава отблизо с разходите на фирмата.

цени на счетоводни услуги за малки фирми

В областта на банковото дело можете да мислите за анализа на сметките като за нещо подобно на извлеченията, които получавате за личните си банкови сметки. Тъй като обаче става въпрос за сметка на дружество, той е много по-подробен и по-мащабен.

онлайн счетоводни услуги

Вертикален анализ срещу хоризонтален анализ

Докато хоризонталният анализ разглежда как доларовите суми във финансовите отчети на компанията са се променили с течение на времето, вертикалният анализ разглежда всяка позиция като процент от основната цифра в отчета.

По този начин статиите в отчета за приходите и разходите могат да бъдат представени като процент от брутните продажби, докато статиите в баланса могат да бъдат представени като процент от общите активи или пасиви, а вертикалният анализ на отчета за паричните потоци показва всеки входящ или изходящ паричен поток като процент от общите парични постъпления. Вертикалният анализ е известен още като анализ на финансовия отчет в общ размер.

счетоводни услуги цени калкулатор