Как се осъществява счетоводството на парична основа

 

Какво представлява касовата основа на счетоводството?

Счетоводната отчетност на касова основа е практиката на отчитане на приходите, когато са получени парични средства, и отчитане на разходите, когато са изплатени парични средства. Касовата основа обикновено се използва от физически лица и малки предприятия (особено тези, които нямат материални запаси), тъй като включва най-простото счетоводство.

Счетоводна кантора

Алтернативен метод за записване на транзакциите е принципът на текущо начисляване, при който приходите се записват, когато са получени, а разходите се записват, когато възникнат задължения или се изразходват активи, независимо от входящите или изходящите парични потоци. Принципът на начисляване се използва най-често от по-големите предприятия. Едно новосъздадено предприятие често започва да води счетоводството си на парична база и след това преминава на начислена база, когато достигне достатъчен размер. Счетоводният софтуер може да бъде конфигуриран да работи на касова или на начислена основа, обикновено чрез задаване на флаг в таблицата за настройка.

онлайн счетоводител

Предимства на касовата счетоводна база

Касовата счетоводна база има следните предимства:

какво е счетоводен асистент

Данъчно облагане. Методът обикновено се използва за отчитане на финансовите резултати за данъчни цели, тъй като предприятието може да ускори някои плащания, за да намали облагаемата си печалба, като по този начин отложи данъчните си задължения.

счетоводство софия

Лесно използване. Човек се нуждае от ограничени познания по счетоводство, за да води отчетност на касова основа. Няколко счетоводни софтуерни пакета са разработени за счетоводството на касова основа, за да се улесни използването им.

 

Недостатъци на касовата основа на счетоводството

Касовата счетоводна база също страда от редица проблеми, както е посочено по-долу:

счетоводни услуги

Точност. Касовата счетоводна база дава по-малко точни резултати от счетоводната база на начисляване, тъй като моментът на паричните потоци не отразява непременно правилния момент на промените във финансовото състояние на предприятието. Например, ако договорът с клиента не позволява на предприятието да издаде фактура до края на проекта, то няма да може да отчете никакви приходи, докато не издаде фактурата и не получи парични средства.

 

Манипулация. Предприятието може да промени отчетените резултати, като не осребри получените чекове или промени сроковете за плащане на своите задължения. Това обикновено се използва, за да се отложи признаването на облагаемия доход за по-късен отчетен период.

счетоводна къща

Кредитиране. Кредиторите не смятат, че касовата основа генерира прекалено точни финансови отчети, и затова могат да откажат да предоставят парични заеми на предприятие, отчитащо се на касова основа. Това обаче може да не важи за малък бизнес, който не може да си позволи услугите на експерт-счетоводител, който да изготви счетоводните му отчети.

 

Одитирани финансови отчети. Одиторите няма да одобрят финансови отчети, изготвени на парична база, така че бизнесът ще трябва да премине на начислена база, ако иска да има одитирани финансови отчети.

 

Управленска отчетност. Тъй като резултатите от финансовите отчети на касова основа могат да бъдат неточни, не трябва да се издават управленски отчети, които се основават на нея.

счетоводни услуги

seo оптимизиране